Едно от най-известните имена в областта на физиката в съвременния свят безспорно е това на Стивън Хокинг. Ученият с драматична лична съдба заради тежкото си заболяване и физически недъг често попада в центъра на бурни научни дискусии, свързани със смели идеи, теории, предположения. Хокинг е и автор на някои интересни открития и предположения от последните години, свързани с устройството на света. Ето най-известните от тях.

 

 

 

Миналото е просто вероятност

По думите на Хокинг едно от следствията на квантовата механика се състои в това, че събитията, които са се случили в миналото, не са настъпили по някакъв определен начин. Вместо това те са станали по всички възможни начини. Този резултат има връзка с вероятностния характер на веществата и енергията според квантовата механика. Физикът пояснява - до момента, в който не бъде намерен страничен наблюдател на нещата, всичко се рее в състояние на неопределеност.

И още: „Независимо от това, какви спомени пазите за миналото в настоящия момент, миналото, както и бъдещето, е неопределено и съществува във вид на спектър от възможности".

Звучи неясно? Това все пак е квантова механика...

 

 

 

Съществуването на „Теория на всичко"

В основата на тази теория лежи друга теория - както често се случва. Става дума за т.нар. М-теория, предложена през 90-те години на миналия век от Едуард Уитън. Тази теория е доразработена от самия Хокинг и неговия колега Леонард Млодинов. Тя е вариант на известната Теория на струните и описва всичкия Вселенски разум. Според нея на най-ниско ниво основните градивни частици се състоят от струни, а не са безизмерни точки - струните са многоизмерни мембрани, свойствата на които могат да обяснят абсолютно всички процеси, случващи се в нашата Вселена.

Тази теория обаче предполага още нещо - съществуването на огромно число от вселени, в които действат физични закони, различни от нашите.

 

 

 

Общата теория на относителността и грешките в навигационните системи

Общата теория на относителността е формулирана от Алберт Айнщайн през 1915 г. Според нея геометричните свойства на пространство-времето са неразривно свързани с разпределението на материята в него. Интересна „подробност" в теорията е идеята, че, времето тече по-бавно до обект с по-голяма маса. Това се отнася също до Земята - колкото по-близо е даден обект до нашата планета, толкова по-бавно тече времето за него. Това означава, че в зависимост от това на какво разстояние от Земята се намират спътниците, техните бордови часовници ще работят с различни скорости. Възможно е тази разлика да бъде компенсирана автоматично.

Това задължително трябва да бъде отчетено при GPS навигацията. Ако общата теория за относителността не бъде взета предвид, ще се натрупват грешки в определянето на глобални позиции със скорост 10 км на ден.

За рибките, кръглите аквариуми и света

„Представете си рибки, живеещи в аквариум с изпъкнали стъкла. Какво бихте знаели за нашия свят, ако през целия си живот гледахте на него през изкривяването на аквариумното стъкло и без възможност да избирате? Невъзможно е да се познае истинската природа на реалността: ние смятаме, че ясно си представяме околния свят, но, говорейки метафорично, сме обречени цял живот да прекараме в аквариум, тъй като възможностите на телата ни не ни дават възможност да излезем извън него.", така разсъждава за рибките, хората, аквариумите и света известният физик. Тези му размисли са породени от един закон, приет от властите на град Монца, Италия, според който аквариумните рибки не трябва да се държат в кръгли аквариуми. Причината - че изкривяването на светлината, проникваща през стъклото, кара рибките да възприемат света по различен начин от неговото реално състояние.

 

 

 

Кварките никога не остават сами

Какво точно е кварк, ще се запитат мнозина от вас. Кварките са „строителните блокчета" на протоните и неутроните. Хокинг прави интересни заключения за тях. Според него кварките никога не могат да съществуват поединично - те съществуват само на групи. Силите, които свързват кварките, се увеличават правопропорционално с увеличаването на разстоянието между тях. Затова - ако опитате да отделите един кварк от друг, колкото повече се опитвате да го „отдръпнете", толкова повече той ще се опитва да се върне обратно. Затова този процес е абсолютно безсмислен. Свободни кварки изобщо не се срещат в природата.

 

 

Вселената сама е създала себе си

Всеизвестен е фактът, че Хокинг е заклет атеист и не вярва в съществуването на Бог. Той е прекарал достатъчно време, за да докаже по научен начин, че за съществуването на живот не е нужна никаква божествена сила. Едно от неговите знаменити изказвания, свързани с тази тема, гласи: „Тъй като съществува такава сила като гравитацията, Вселената е могла и се е създала сама себе си от нищото. Спонтанно творение - това е причината, поради която съществува Вселената, поради която съществува света. Няма никаква необходимост от Бог, за да бъде запален огън и да бъде накарана Вселената да работи."