В края на миналата година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Huawei Technologies Bulgaria подписаха меморандум за сътрудничество, чиято цел е обмяна на опит и партньорство в развитието на изкуствения интелект (AI) и други нови технологии от висок клас.

Силвия Илиева е професор във Факултета по математика и информатика и директор на института GATE към Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Изследователските ѝ интереси са в областите на софтуерни платформи, управление на данни, софтуерни процеси, софтуерно инженерство за изкуствен интелект. Била е ръководител на екипите по разработване на бакалавърска и магистърска програма „Софтуерно инженерство“ в съответствие с препоръките на ACM/IEEE. Била е ръководител на повече от 200 магистърски тези. Тя има успешно участие в над 20 европейски изследователски проекта.

 

Какво е Вашето виждане за бъдещето на Интелигентното общество (Smart Society), изхождайки от Вашия професионален опит в Софийския университет?

Силвия Илиева: Интелигентното общество използва потенциала на цифровите технологии, методи, цифровите мрежи и свързани устройства, за да подобри живота на хората. Интелигентното общество създава нови решения и услуги, основани на Големите данни (Big Data) и Изкуствения интелект (AI), за да адресира бъдещите предизвикателства на гражданите. Споделяйки тази визия, нашите изследователи и експерти по големи данни и изкуствен интелект не само следят тенденциите, но и ги развиват. Нашето разбиране за интелигентното общество не се изразява само в технологичната революция, а има преди всичко социални измерения и негова същностна характеристика е интелигентното поведение на гражданите му, включващо няколко основни аспекта:

Хората не само познават технологиите, те необратимо ги интегрират в своя начин на живот, повишавайки качеството му и издигайки на ново ниво понятия като работа, почивка, обучение, забавление и др., като цифровизацията е ключовият компонент в тази промяна. 

За разлика от индустриалната ера прилагането на технологиите вече не е за сметка на загубата на природни дадености и замърсяване на околната среда, а тъкмо напротив – в интелигентното общество гражданите развиват нисковъглеродна икономика, изграждат се екологични „дишащи“ сгради, енергията е за сметка на възобновяеми енергийни източници. Наличието на преобладаващо дигитални работни места благоприятства съжителстването с природата и спомага за едно по-щадящо оползотворяване на територии и ресурси.


В интелигентното общество гражданите не са по-малко социални, а тяхната социализация и общуване преминават в нови измерения на следващо ментално ниво по пътя на мобилните технологии, широколентовите мрежи и модерните системи с изкуствен интелект. Това позволява на хората много по-лесно да идентифицират себеподобни и да се обединяват в различни групи по интереси, професионални занимания или други общностни характеристики, прескачайки културни, расови или политически различия. В този смисъл можем да общуваме безпроблемно между градове, държави, континенти, независимо от физическите разстояния, и за всичко това ключова роля имат технологиите, за които говорим.


Развиват се нови нужди и респективно съвсем нови услуги, като акцентът се премества от производства, свързани със задоволяване на базови потребности на хората (които производства в голяма степен вече се автоматизират благодарение на автомати, компютри, роботи и дронове) към потребности, развиващи емоционалната и духовната сфера на гражданите. Очаква се бум на развитие на аудиовизуалните и други бъдещи форми на изкуства и култура, както и на различни научни сфери, вкл. и на науките, позволяващи по-добро разбиране на възможностите на човека – медицина, физиология, психология и др. В резултат се изграждат общи ценности, които се обединяват в единен поход към бъдеще, където всеки ден е по-хубав от предишния и всички могат да живеят в хармония и разбирателство.


Всичко това са характеристики на бъдещото интелигентно общество, като водещото е, че в него живеят и творят интелигенти, рационални и емоционално съпричастни хора. И макар че технологиите имат водещо място в него, те не са най-важното, а най-вече позитивната промяна у хората, които се възползват от тях.

 

Кои от новите технологии като Big Data, AI, 5G могат да се приложат, за да ускорят Smart Society / ICT трансформацията?

Силвия Илиева: Всички информационни и комуникационни технологии (ИКТ), вкл. изброените, водят до трансформация, но тя не бива да е самоцелна, а фокусирана върху ползите за обществото и оптимално използваща неговите ресурси. Например обработката на големи данни позволява лесно да се създават иновативни решения на база анализ на предишни ситуации, като това важи за всички приложни области като медицина, транспорт и дори за астрофизиката или климатичните промени. Обработката на големи данни изисква нов подход, базиран на изкуствения интелект (AI), в който връзката между големите данни и AI се осъществява от високоскоростни мрежи, каквато е например 5G. Водещи компании в тази област като Huawei осигуряват оборудването за тези мрежи от пето поколение. Ето как тези технологии се интегрират в един общ пъзел и неговото оптимално нареждане води до ускоряване на цифровата трансформация. Практичен пример е автономното превозно средство. За да може да изпълнява качествено своите функции, а именно да превозва пътника си бързо, точно и безопасно, то има нужда от голямо количество датчици и сензори, следящи различни параметри на околната среда и генериращи непрекъснат поток от данни. За да може обаче автомобилът адекватно и ефективно да обработва тези данни, той следва да има вградени елементи на AI, които да анализират процесите, както и високоскоростна връзка (напр. 5G) с други системи извън него, които да подпомогнат анализа и вземането на решение в една или друга ситуация.

Можем да илюстрираме ИКТ ползите и с добре известните ни приложения за геонавигация. Без използване на големи данни и ефективно прилагане на AI алгоритми много от познатите ни възможности за локализиране на обекти и препоръчване на маршрути нямаше да ги има и щеше да се губи излишно време, което би довело до сериозни загуби, понякога и фатални (например да се загубим през зимата в планината).

Показателен пример може да се даде и от медицината – ако човек живее в слабо заселен район, без непосредствен достъп до медицински услуги, вероятно би било полезно да притежава „умно“ устройство, което да следи непрекъснато жизнените му показатели и при сериозен проблем (например липса на достатъчно кислород) автоматично да изпраща уведомление за необходимост от медицинско съдействие. В същото време събраните от подобни устройства данни могат да се анализират, за да се предвидят и адекватно преодолеят други подобни ситуации, да се разработят адекватни модели на поведение, оптимални схеми за финансиране и обезпечаване на медицинските дейности и др. По този начин, от една страна, цялото общество ще бъде (макар и непряко) ангажирано в решаване на подобни сериозни проблеми, а от друга – то ще бъде пряк бенефициент на всички нововъведения, осъзнавайки силата на данните и новите технологии за по-пълноценен живот. И съвсем актуален пример е успешното разработване на ваксина срещу коронавирус въз основа на анализа на огромно количество данни от пациенти. Отговорът е ясен. Технологиите не само повишават качеството на живота, често и спасяват животи.

Разбира се, цифровата трансформация няма да се случи сама – хората трябва да са убедени в нейните ползи и мотивирани да я прилагат, да разберат, че участието на всеки прави процеса на трансформация лесен, а неучастието им намалява потенциални възможности и ползи. Веднъж осъзнали това, всички ще станат естествени поддръжници на каузата на новите технологии и цифровата промяна ще се отрази на обществото в най-позитивните ѝ аспекти, повишавайки общностното и персонално благосъстояние.

 

Каква е ролята на водещите технологични решения за 5G като това на Huawei по отношение на дигитализацията в България?

Силвия Илиева: Високоскоростните мрежи, каквато е 5G, са естествената среда за пренос на големите данни, а както стана ясно от изложеното до момента – без големи данни и тяхната обработка и анализ няма как да се реализира цифровата трансформация на интелигентното общество, защото то би било лишено от свой ключов технологичен инструментариум. Нещо повече – конкретно 5G е безжична технология и за много области в страната тя е единственият разумен начин за осъществяване на високоскоростен пренос на непрекъснат поток от данни, тъй като прокарването на жични мрежи би било несъразмерно скъпо и административно необосновано. Въпреки че има мнения, които поставят 5G като рисков фактор по отношение на човешкото здраве и на околната среда, всъщност няма категорични доказателства в тази посока и тепърва предстоят анализи доколко тези излъчвания влияят на човешкия организъм. 5G мрежите са подходящата среда за реализация на системи, работещи в реално време, тъй като данните могат да постъпват достатъчно бързо в съответните AI системи, които на база на интелигенти алгоритми да осигурят навременна реакция, свързана например със здравословното състояние на хората.

С навлизането на 5G обществото или поне преобладаващата част от него за пръв път ще има достъп до истинска широколентова среда, която доставчици на оборудване като Huawei, които са водеща компания в сектора, правят възможна. Така ще може успешно да придобием много от преимуществата на „дигиталните“ граждани, защото поведението в една високоскоростна мрежа е качествен скок дори и по отношение на ежедневните ни дейности и навици. Например вече ще е много по-лесно и бързо да се достъпи отдалечено файл, отколкото да го свалим дори от локален оптичен носител, или пък ще можем в реално време да обработваме съвместно документи с колеги или партньори.

Дигитализацията има много измерения, но благодарение конкретно на 5G технологията можем лесно да очертаем някои ключови измежду тях – повишена с порядъци бързина, високо качество, повишена мобилност и естествена интерактивност и всичко това в полза на хората и на техния по-пълноценен, многообразен и качествен живот. Да, вероятно всяко откритие или нововъведение отнема по нещо, но важното за хората е какъв е крайният ефект от промяната. Безспорно досегашното навлизане на цифровизацията в обществото вече ни е довело ползи, заради които продължаваме да гледаме с ентусиазъм, с добри очаквания в бъдещето и към следващите етапи от развитието на технологиите. 

Снимки: Личен архив; shutterstock

Виж още: 5G мрежите – възможен двигател на дигиталната трансформация и икономиката на бъдещето

Тагове: