Срещаме се с Емил Киров, ръководител на ИТ направлението на Schneider Electric за България, Албания, Северна Македония и Косово, за да разберем повече за пряката връзка между дигиталната трансформация и консумацията на електрическа енергия, нуждата от ефективни и комплексни решения за изчислителните центрове, EcoStruxure IT Advisor – следващо поколение софтуер за планиране, моделиране и оптимизиране на центрове за данни, както и за потенциала на България да бъде подходяща дестинация за инвестиции в сферата.

През последните години Schneider Electric е в челните места на глобалната класация за най-устойчиви компании. Имаме разработен глобален план за устойчивост за периода 2021–2025, който прилага следните шест дългосрочни ангажимента: грижа за климата, равенство на възможностите, ефективност на ресурсите, развитие на различните генерации, принципи на доверие и развитие на местните общности.


Скоростната дигитализацията на съвременния свят и цифровата трансформация на индустрията (т.е. Индустрия 4.0), все по-големите обеми от данни и нужда от изчислителна мощ, както и възходът на облачните услуги са процеси, които изискват все по-високотехнологични инфраструктурни решения, които оставят по-малък отпечатък върху околната среда. Къде е ролята на Schneider Electric в него?

От всичко, което споменахте, следва, че дигиталната трансформация е пряко свързана с нарастване на консумацията на електрическа енергия. Като добавим и че до 2025 очакваме петкратно увеличение на обема на използваните данни, което ще изисква допълнителна енергия за тяхната обработка. В същото време, за да се обезпечи процесът на работа, трябва да се погрижим и топлината, която се отделя при работата на сървърното оборудване, което означава и увеличение на разхода на енергия за охлаждане. Тук идва и ролята на Schneider Electric при изграждане на комплексни решения, които, освен че трябва да бъдат сигурни, трябва да гарантират ефективната работа на изчислителния център. Освен изграждане на физическата инфраструктура ние осигуряваме и необходимите софтуерни приложения за мониторинг и управление на оборудването.


Пандемията засегна повечето производства, но тя беше и акселератор за ускоряване на дигитализацията във всички сектори. Как се отрази на вас и какви са преките ви наблюдения от случващото се на пазара?

Пандемията показа на всички нас, че е време да се доверим на технологиите. За период от две години се постигна напредък в мисленето ни, за който в нормална обстановка щеше да бъде необходимо много повече време. В този период потребителите осъзнаха, че за да осигурят непрекъсваемост на своята дейност, е необходимо да разчитат на качествено оборудване. Също така започнаха още повече да се ценят решенията, които освен надеждност позволяват дистанционно наблюдение и управление на активите. Тук бих допълнил, че в сегашната ситуация на криза при енергоносителите платформите за мониторинг и управление допринасят за сериозни икономии на енергия и намаляване на разходите. Този фактор може да се окаже критичен за конкурентоспособността на всеки производител или доставчик на услуги.


Наскоро публикувахте проучване, което разкри пропуски в действията за устойчивост в центровете за данни и ИТ сектора. Какви са най-важните изводи от него?

Това проучване представлява задълбочен анализ на причините за неефективност в работата на центровете за данни и дава насоки за подобрение на PUE – коефициента на ефективност, който при съвременните центрове достига нива <1.5. По отношение на консумацията на енергия се наблюдават най-често недостатъци в следните посоки: неефективно оборудване (по-старото оборудване обикновено работи по-малко ефективно от по-новото поради напредъка на технологиите), преоразмерена инфрастурктура (системите, работещи при малко натоварване, работят по-малко ефективно от системите с подходящ размер), липса на видимост (когато по-старите системи не се наблюдават активно, те може да работят във влошено състояние). За да бъде устойчив един център за данни, трябва да се обърне внимание също на разходите за вода за охлаждащи нужди, отделянето газови емисии (CO2, CH4, SF6 и др.), генерираното замърсяване, нивото на дигитализация и свързаността на системите.


Актуализирахте софтуерното си портфолио EcoStruxure IT software. Бихте ли разказали повече?

EcoStruxure IT Advisor е следващо поколение софтуер за планиране, моделиране и оптимизиране на центрове за данни, който дава възможност на потребителите да изберат дали да го ползват като локално решение, или да се възползват от предимствата на облачните услуги на Schneider Electric без необходимост от инсталиране на сървър. Платформата помага на клиентите да реагират на събития, преди те да ескалират в проблеми с висока степен на риск. Също така позволява управление на активите чрез планиране на капацитета на дейта центъра, спомага за намаляване на риска от непредвидени изключвания, породени от претоварване, като дава възможност за приоритизиране работата на важните консуматори и предлага различни варианти за разместване и препозициониране на оборудването с цел постигане на по-балансиран модел на работа. За центровете на данни, предлагащи колокационни услуги, софтуерът е безценен помощник, който позволява оптимизация на разходите, обезпечава непрекъсваемост на операциите, предоставя персонализирани отчети за фактуриране и осигурява дистанционен достъп на клиентите до тяхното оборудване.


Как Schneider Electric подкрепя процеса на цифрова трансформация на различни аспекти на икономиката и къде трябва да бъде насочен фокусът на компаниите и организациите по време на този преход?

Дигитализацията е приложима за всеки от секторите, в които работим, независимо дали става въпрос за енергетика, индустрия, инфраструктура, сгради или центрове за данни. Schneider Electric предлага на своите клиенти не само продукти с възможност за комуникация, а цели системи и решения, които могат да бъдат свързани на различни нива. Те са отворени за работа с продукти на други доставчици. Като допълнение на софтуерните платформи, с приложение в различните сегменти, развиваме нашите дигитални сервизи. Използва се статистически анализ на база отклонението в параметрите на оборудването за превантивно откриване на потенциални рискове. Този подход спестява изключително много време в престой поради авария и средства за спешна доставка на резервни части.


Какво е мнението ви за развитието на центрове за данни в България?

Според мен нивото на инвестициите в центрове за данни в България е все още чувсвително по-ниско в сравнение с това, което наблюдаваме в Гърция и Румъния. На този етап световните компании, специализирани в този вид услуги, не разпознават България като топ дестинация и ориентират своите инвестиции в съседни страни. Очаквам интересът към нашата страна да се развие през следващите години, тъй като разполагаме с голям потенциал – висока скорост на интернет, относително ниска цена на електроенергията, подходящ климат. В частта на плана за възстановяване и развитие за цифрова свързаност е превидено широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура, което включва подпомагане изграждането на мрежи с много голям капацитет и новите трасета ще се изграждат с възможности за използването им от публичния и частния сектор. При наличието на подходяща инфраструктура ще се подобри свързаността на отдалечени населени места и ще се повиши инвестиционният интерес за изграждане на центрове на данни.


Темата за устойчив бизнес става все по-важна – не само на локално, но и на глобално ниво. Как в Schneider Electric разбирате устойчивостта на бизнеса и какви иновации предлагате, за да бъде постигната тя?

През последните години Schneider Electric е в челните места на глобалната класация за най-устойчиви компании. Имаме разработен глобален план за устойчивост за периода 2021–2025, който прилага следните шест дългосрочни ангажимента: грижа за климата, равенство на възможностите, ефективност на ресурсите, развитие на различните генерации, принципи на доверие и развитие на местните общности. Амбицията на компанията е да помогнем на нашите клиенти да спестят 800 млн. тона CO2 емисии за периода 2018–2025. Тази цел може да бъде постигната единствено чрез инвестиции в нови технологии, внедряване на енергийноефективни решения и изграждане на възобновяеми енергийни източници. Schneider Electric инвестира всяка година 5% от оборота на компанията в разработка на иновативни решения, които допринасят за намаляване на въглеродния отпечатък и непрекъснато помагат бизнесът на нашите клиенти да бъде по-зелен и устойчив.

Снимки: Личен архив; Schneider Electric