Българската федерация по кунг-фу и тай-чи организира Трета научна конференция по Проект за научно изследване на кунг-фу. Участие в научната конференция ще вземат екип от изследващи преподаватели на сдружение „Българска федерация по кунг-фу и тай-чи“ и експерти младши изследователи от сдружение „Мъдрост и сила“, учители, треньори и шампиони на национално и световно ниво, членове и ръководители на Българската федерация по кунг-фу и тай-чи.


Научната конференция се реализира в рамките на дейност 3 „Реализиране на информационна кампания с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнението и мониторинга на политиките на местно ниво в областта на младежките дейности и спорта“, по проект с рег. № в ИСУН2020: BG05SFOP001-2.025-0169, с наименование:
"По-ефективни политики на местно ниво чрез консултативни форми на гражданско участие за имплементиране на социалните функции на спорта кунг-фу за преодоляване на екстремални ситуации, повишаване двигателната активност и развитие духа на жителите на община от четвърто йерархично ниво съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) на Република България", финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.